Ochrana osobných údajov

ATNA, s.r.o., so sídlom Pri vinohradoch 6343/172, 831 06 Bratislava, IČO: 36 665 070
(ďalej iba „ATNA“), ktorá je zároveň prevádzkovateľ webových stránok dostupných na
h ttps://www.atna.sk/, s cieľom ochrany Vašich práv dodržiava nasledovné pravidlá pri
spracúvaní Vašich osobných údajov a to v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR“).

Aké údaje o Vás spracúva ATNA a na aký účel
Za osobný údaj sa považuje taký údaj, na základe ktorého je možné identifikovať konkrétnu
fyzickú osobu. To znamená, že nejde len o známe identifikátory ako meno, priezvisko, či
dátum narodenia. GDPR definuje osobný údaj ako akékoľvek informácie, ktoré vedú k
určeniu fyzickej osoby. Každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, sa považuje za
dotknutú osobu s príslušnými právami k osobným údajom.
Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané na rôzne účely a to nasledovne:
a) za účelom vybavenia objednávky, t. j. potvrdenie objednávky, vystavenie daňového
dokladu – faktúry, za poskytnutie nami ponúkaných služieb (najmä sa jedná o poradenstvo,
koučing , terapie, prednášky, tréningy, workshopy a semináre). Právnym základom
takéhoto spracúvania osobných údajov je plnenie povinností, ktoré nám vyplývajú zo
zodpovedajúcej zmluvy uzavretej s Vami, ktorej uzavretie bolo deklarované
prostredníctvom nášho internetového portálu www.atna.sk, resp. elektronickej
komunikácie (email), alebo písomnou formou. Osobné údaje, ktoré pre vyššie uvedené
potreby o Vás spracúvame: meno, priezvisko, bydlisko/sídlo, e-mailová adresa, fakturačná
adresa, kontaktné telefónne číslo.
b) v prípade zaregistrovaných používateľov na web stránkach ATNA je účelom
spracúvania Vaša registrácia a poskytovanie noviniek o nami ponúkaných
aktivitách pre Vás, vrátanie nových článkov na našom internetovom portály
www.atna.sk . Právny základ je v danom prípade Váš súhlas, ktorým nám umožňujete
spracúvať Vaše osobné údaje. Pokiaľ si neželáte byť takouto registrovanou osobou, tento
súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Osobné údaje, ktoré v takomto prípade o Vás
spracúvame: e-mailová adresa.
c) v prípade Vašej návštevy nášho internetového portálu www.atna.sk používame cookies
na štatistické účely prostredníctvom nástroja Google Analytics, ktorý slúži na
sledovanie návštevnosti našej web stránky, vrátane jej jednotlivých častí.
Pokiaľ si neželáte, aby sme o Vás spracúvali tieto údaje, môžete súhlas na spracúvanie
týchto osobných údajov kedykoľvek odvolať a to elektronicky na atna@atna.sk . V prípade
cookies, tieto môžete vymazať, zakázať ich uchovávanie, alebo povoliť ich uchovávanie pre
konkrétne lokality nastavením politiky používania cookies vo Vašich webových
prehliadačoch a to spôsobom uvedeným v nasledovných odkazoch:
Mozilla
Google Chrome
Safari
Opera

Čo sú cookies?
Cookies sú zvyčajne malé textové súbory, ktoré sú vytvorené prehliadanou internetovou
stránkou a uložené vo Vašom zariadení (napr. Váš počítač, smartfón, tablet alebo iné

zariadenie, z ktorého pristupujete na internetovú stránku). Viac informácií o cookies
nájdete na www.allaboutcookies.org .

ATNA chráni vaše údaje
Osobné údaje dotknutých osôb nie sú sprístupňované mimo ATNA, s výnimkou prípadov,
kedy by sme tak boli povinní postupovať na základe príslušného právneho predpisu.
Osobné údaje spracúvame s použitím manuálnych, ako aj automatizovaných prostriedkov
spracúvania v rámci svojich informačných systémov, ktoré sú zabezpečené a chránené v
súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a predpismi o ochrane osobných údajov.

Aké máte voči ATNA práva:
Ako dotknutá osoba máte v zmysle Nariadenia množstvo práv, ktoré môžete podľa Vášho
uváženia voči nám uplatňovať a požadovať ich plnenie. Jedná sa o tieto práva:
Máte právo na prístup k vašim osobným údajom
Máte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje a ak
tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a nasledovné informácie:
 totožnosť a kontaktné údaje ATNA
 účely spracúvania
 kategórie osobných údajov
 kategórie príjemcov Vašich údajov
 spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu
 doby spracúvania údajov
 informácie o zdroji, z ktorého sme získali Vaše osobné údaje
 informáciu o právach namietať, vymazať, obmedziť osobné údaje.

Máte právo na opravu vašich údajov
Môže sa stať, že niektoré informácie, ktoré o vás vedieme, nie sú alebo prestali byť správne.
Bez vašej súčinnosti sa však, prirodzene, nezaobídeme. Z uvedeného dôvodu je dôležité,
aby ste nás o každej zmene svojich osobných údajov bezodkladne informovali. Ako
dotknutá osoba ste totiž zodpovedný/-á za správnosť, aktuálnosť, úplnosť a pravdivosť
osobných údajov, ktoré ste poskytli ATNA.

Máte právo namietať proti spracúvaniu vašich údajov
V prípade, ak nesúhlasíte, aby sme v určitých prípadoch spracúvali Vaše osobné údaje,
máte právo namietať proti takému spracúvaniu.
Máte právo žiadať obmedzenie spracúvania vašich údajov
Za určitých okolností môže nastať situácia, že vaše osobné údaje už ďalej nie je dôvod
spracúvať.

Máte právo na vymazanie vašich údajov
Ako dotknutá osoba máte právo dosiahnuť u nás bez zbytočného odkladu vymazanie
osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Pričom my ako prevádzkovateľ sme povinní bez
zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa
článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak
neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia a
neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči
spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia;
d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EU
alebo práva Slovenskej republiky;
f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa
článku 8 ods. 1 Nariadenia.
Ak sme zverejnili osobné údaje a podľa niektorej z vyššie uvedených podmienok sme
povinní vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na
vykonanie opatrení sme povinní podniknúť primerané opatrenia vrátane technických
opatrení, aby sme informovali prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných
údajov, že ste nás žiadali, aby sme vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu
alebo repliky.
Vyššie uvedené odseky sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva EU alebo
práva členského štátu EU, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi;
c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2
písm. h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia;
d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického
výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je
pravdepodobné, že právo na vymazanie uvedené v prvom odseku tejto časti, znemožní
alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Máte právo na prenos vašich údajov
Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, máte právo získať v elektronickej forme v
štruktúrovanom formáte. Máte právo od nás požadovať, aby sme vaše údaje preniesli
inému subjektu, ktorý v žiadosti doručenej na: atna@atna.sk, riadne označíte vrátane
emailovej adresy tretej strany.

Ako si uplatníte vaše práva k osobným údajom
Všetky vaše práva k osobným údajom si môžete v ATNA uplatniť zaslaním žiadosti na:
Emailová adresa: atna@atna.sk
ATNA si v zmysle GDPR vyhradzuje právo požadovať identifikačné údaje dotknutej osoby,
aby v záujme ochrany práv dotknutých osôb zabezpečila dostatočnú identifikáciu osoby
žiadateľa.
ATNA má na vybavenie žiadosti lehotu jeden mesiac od dátumu prijatia žiadosti. Uvedená
lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní
komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. ATNA informuje o každom takomto predĺžení
žiadateľa do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty.
Žiadateľ bude v takom prípade informovaný o predĺžení lehoty formou, akú zvolil pre
doručenie odpovede na jeho žiadosť.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv k osobným údajom alebo k
porušeniu podmienok spracúvania Vašich údajov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na
dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom: Hraničná 12,
820 07 Bratislava.

Ako dlho spracúvame v ATNA vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje uchovávame a chránime po dobu stanovenú platnými právnymi
predpismi, resp. po dobu, kedy pre daný účel spracúvania existuje na strane ATNA právny
dôvod (napr. archivovanie pre prípad daňovej kontroly po dobu 10 rokov od uskutočnenia
zdaniteľného plnenia). Máme záujem, aby ste boli informovaní o našich aktuálnych a
plánovaných činnostiach a preto v prípade, že budete účastní na našej aktuálnej aktivite,
môžeme použiť vaše osobné údaje pre tento informačný účel aj pre nasledujúce podujatie.
Ak je účelom spracúvania osobných údajov Vaša registrácia a poskytovanie noviniek o
nami ponúkaných aktivitách (vrátanie nových článkov na našom internetovom portály
www.atna.sk), tieto údaje spracúvame iba po dobu kým máme od Vás na to udelený súhlas.
Po odvolaní Vášho súhlasu sme povinní bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca od
odvolania súhlasu, všetky Vaše osobné údaje spracúvané na daný účel vymazať.

Záverečné ustanovenia
V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, na ktoré ste nenašli odpoveď v
tomto dokumente, napíšte nám na atna@atna.sk.