VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Preambula
ATNA, s.r.o., ul.Pri vinohradoch 172, Bratislava 831 06, IČO: 36 665 070, zap. v OR SR BA I, odd. Sro, vl. č. 41925/B (ďalej len podnikateľ), vykonáva podnikateľskú činnosť, okrem iného v oblasti  školiaca a lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov a vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, v súlade právnymi predpismi SR a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP), ktoré sú vydané v súlade so zákonom 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Účelom vydania týchto VOP  je úprava vykonávania činnosti podnikateľa, platobných podmienok, reklamačných podmienok, práv a povinností podnikateľa a klientov a ich vzájomný obchodný vzťah. Tieto VOP sa vzťahujú na podnikateľskú činnosť v oblasti „Tréningov a školení, Organizovanie relaxačných pobytov, teambuildingových víkendov, spoločenských podujatí, Poradenstvo (individuálne, párove, skupinové, internetovú poradňu) a Tréningov na odbúravanie stresu a rozvoj osobnosti“. Na podnikateľskú činnosť podnikateľa v ostatných oblastiach podnikania sa vzťahujú osobitné VOP.

 Čl. 1 Definícia pojmov
Podnikateľ je ATNA, s.r.o., ul.Pri vinohradoch 172, Bratislava 831 06, IČO: 36 665 070, zap. v OR SR BA I, odd. Sro, vl. č. 41925/B. Podnikateľ vykonáva svoju činnosť na základe živnostenských oprávnení v súlade s právnymi predpismi SR.
Klient je právnická alebo fyzická osoba, ktorá uzatvorí s podnikateľom zmluvu alebo záväznú objednávku podľa týchto VOP a Obchodného zákonníka v súlade s planými právnymi predpismi.
Oprávnená osoba je osoba, ktorá je oprávnená konať v mene klienta. Oprávnená osoba sa preukazuje výpisom z obchodného registra, živnostenského registra, plnomocenstvom, poverením osoby, za ktorú koná alebo občianskym preukazom či iným dokladom preukazujúcim totožnosť.
Dodanie služby je činnosť podnikateľa vykonávaná pre klienta na základe zmluvy alebo objednávky, pri ktorej podnikateľ poskytuje služby v súlade s predmetom podnikania podnikateľa klientovi za dohodnutých podmienok.
Autorské právo k dielu je autorské právo k dodanému, predanému alebo vytvorenému dielu, ak spĺňa podmienky autorského diela podľa zákona 618/2003 Z.z. autorský zákon v platnom znení, a to najmä prednáška, školenie, pracovný materiál a pod..
Protokol je záznam, ktorý strany podpisujú pri alebo po poskytnutí služby.
Vis maior okolnosť, ktorá nastala po uzatvorení tejto zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a stranami neovplyvniteľných prekážok, najmä vojna a ohrozenie štátu, štátom organizované podujatia, ako napr. voľby, mobilizácia a pod., prírodná katastrofa alebo prírodná pohroma, vznik situácie ohrozujúcej životy alebo zdravie ľudí nevyvolanej činnosťou podnikateľa, pohromy, katastrofy prenesené z iného subjektu alebo územia na miesto poskytnutia služby, štrajky mimo podnikateľa, zmena právnych predpisov, ochorenie lektora menej ako 48 hodín pred dňom poskytnutia služby, dopravná nehoda lektora, škoda ktorej nebolo možné s vynaložením odbornej starostlivosti alebo bez podstatného zvýšenia nákladov zabrániť, jej následky odstrániť alebo prekonať.
Objednávka alebo zmluva je dohoda o predmete, cene a lehote plnenia, uzatvorená v súlade s týmito VOP a právnymi predpismi.
Obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy uvedené v zmluve alebo objednávke, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu a podnikateľ vyvíja aktivity potrebné na jeho ochranu. Klienti sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve podnikateľa pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 1.659,70 € (50.000,- Sk)/kurz 30,1260 Sk/€.
Osobné údaje sú všetky údaje klienta, na základe ktorých je možné klienta identifikovať. Klient udeľuje zaslaním objednávkového formulára súhlas so spracovaním, archiváciou a použitím osobných údajov, ktoré uviedol v objednávke, podnikateľovi, pre potreby splnenia obchodného vzťahu. Podnikateľ sa zaväzuje uchovávať tieto údaje v tajnosti, neobchodovať s nimi a zabezpečiť ich pred zneužitím. Tento súhlas môže klient kedykoľvek písomne odvolať, zaslaním odvolania, na adresu podnikateľa. Tento súhlas klient udeľuje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
Zážitok je produkt poskytovaný podnikateľom klientom, ktorý spočíva v organizačno-technickom umožnení prežitia určitej životnej situácie, príp. série životných situácií, ktoré nie sú pre klienta bežné. Tento produkt sa poskytuje klientovi, na jeho riziko a zodpovednosť, za podmienok uvedených vo VOP ako aj v konkrétnom popise zážitku, za odplatu.
Darčeková poukážka je potvrdenie preukazujúce, že klient uhradil podnikateľovi odplatu za vystavenie poukážky. Poukážka oprávňuje držiteľa poukážky na poskytnutie služieb podnikateľa, alebo zmluvných partnerov podnikateľa, na ktoré bola zakúpená.
Poskytovateľ služby je zmluvný partner podnikateľa, ktorý priamo poskytuje konkrétnu službu zakúpenú u podnikateľa.

Čl. 2 Objednávka a doba plnenia

I. Objednanie služieb
1. Klient si objednáva služby podnikateľa formou uzatvorenia objednávky. V objednávke je klient povinný uviesť svoje osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón, presne špecifikovať, podľa ponuky podnikateľa, o aké služby má záujem, v akom termíne a v akej cene. Cena uvedená v cenníku na stránke podnikateľa, alebo v priestoroch podnikateľa je záväzná.
2.Vyplnením objednávkového formulára na doméne www.atna.sk si klient nezáväzne objednáva požadovanú službu.
O zaregistrovaní objednávky zašle podnikateľ klientovi potvrdenie. Záväznou pre obe strany sa objednávka stáva zaplatením ceny alebo zálohy na cenu za objednanú službu na účet podnikateľa v zmysle týchto VOP. Klient berie na vedomie, že objednanú službu je potrebné uhradiť v plnej výške najneskôr 14 dní pred dátumom poskytnutia služby. Klient je pred odoslaním objednávky povinný potvrdiť prečítanie si týchto VOP, čím dáva súhlas s ich použitím v predmetnom obchodnom vzťahu.
3. Podnikateľ si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku klienta a to až do dňa poskytnutia služby. V tom prípade je povinný vrátiť klientovi uhradené finančné prostriedky.

II. Splnenie objednávky a doba plnenia
1. Pod splnením sa rozumie riadne a včas vykonaná služby podľa termínu a popisu uvedenom v objednávke, resp. v materiáloch podnikateľa, ktoré sú podkladom pre objednávku.
2. Klient je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri splnení objednávky. Pod súčinnosťou sa rozumie najmä dostavenie sa na miesto poskytnutia služby, uvedené v objednávke bezodkladne a dodržanie určeného programu. Klient je povinný uviesť podnikateľovi všetky potrebné údaje, odovzdať mu všetky potrebné doklady.  Klient je povinný podnikateľovi uvádzať pravdivé a úplné údaje. V prípade ak dôjde k nesplneniu objednávky z dôvodu uvedenia nepravdivých, neúplných alebo nepresných údajov zo strany klienta v lehote uvedenej v objednávke, klient berie na vedomie, že podnikateľ má právo uplatňovať na zaplatenú cenu, či zálohu storno poplatok ako v prípade neskorého oznámenia v zmysle týchto VOP. Tým nie je dotknutá náhrad škody klientom spôsobená podnikateľovi.
3. V prípade služby internetová poradňa sa podnikateľ zaväzuje poskytnúť službu do troch pracovných dní od zaplatenia poplatku v súlade s týmito VOP.
4. V prípade konzultácií, poradenstva a terapií sa platí cena za poskytnutú službu po poskytnutí služby.
5. Podnikateľ, po poskytnutí služby, predloží klientovi protokol o vykonaní služby na podpis.

III. Zrušenie, zmena a nevykonanie objednávky
1. Objednávku je možné zrušiť alebo zmeniť, písomne, vrátane e-mailu, v prípade ak podnikateľ alebo klient vyhlásia, že nie sú schopní splniť svoje povinnosti v lehotách a spôsobom uvedeným v objednávke. V prípade zrušenia poskytnutia služby zo strany klienta, sa uplatnia storno poplatky podľa týchto VOP.
2. V prípade zrušenia poskytnutia služby podnikateľom z dôvodu na strane podnikateľa, tento je povinný vrátiť zaplatenú cenu alebo zálohu klientovi. V prípade ak dôjde k zmene termínu alebo služby, resp. jej rozsahu, z dôvodov na strane podnikateľa, podnikateľ navrhne klientovi nový termín poskytnutia služby, resp. navrhne novú kombináciu služieb v hodnote zaplatenej ceny, resp. oznámi klientovi, že mu vráti pomernú časť ceny zodpovedajúcu neposkytnutým službám. Klient má právo v lehote do 5 dní od oznámenia takejto zmeny podnikateľov, oznámiť podnikateľovi, že nesúhlasí s novým termínom alebo kombináciou služieb. V tom prípade je podnikateľ povinný vrátiť klientovi zaplatenú cenu alebo zálohu. V prípade ak klient neoznámi v tejto lehote nesúhlas, má sa za to, že so zmenou súhlasí. Zmeny v poskytnutí služby, z dôvodov na strane podnikateľa, je podnikateľ povinný oznámiť klientovi najneskôr dva dni pred dňom poskytnutia služby.
3. V prípade vzniku vis maior, platí, že ak sa strany nedohodnú na inom náhradnom termíne poskytnutia služby, ruší sa objednávka dňom vzniku vis maior, pričom strany sú povinné si vrátiť to čo sa plnilo.
4. V prípade ak klient po zaslaní objednávky požiada o zmenu rozsahu objednávky, považuje sa tento návrh za novú objednávku a pôvodná objednávka sa ruší. Zmenu rozsahu objednávky je potrebné vykonať novým vyplnením objednávkového formulára, pričom do poznámky je potrebné uviesť číslo objednávky, ktoré je uvedené v e-maily potvrdzujúcom prijatie objednávky a heslo „ZMENA OBJEDNÁVKY“. Ak dôjde k zmene v objednávke na strane klienta po uhradení zálohy alebo ceny, postupuje sa podľa ustanovení VOP o storno poplatkoch.

Čl. 3 Platobné podmienky

I. Cena a platobné podmienky
1. Podnikateľ uvádza ceny za služby, ktoré poskytuje, na stránke www.atna.sk alebo v cenníkoch. Ceny uvedené na www.atna.sk alebo v cenníkoch v čase zaslania objednávky klientom, sú záväzné pre podnikateľa ako aj pre klienta pre danú objednávku.
2. V propagačných materiáloch, resp. na www.atna.sk je uvedené aké služby sú zahrnuté v konkrétnej cene. Cenu je potrebné uhradiť v plnej výške na účet podnikateľa najneskôr 14 dní pred dňom poskytnutia služby. V prípade služieb – konzultácia, poradenstvo a terapia sa platí cena za službu v hotovosti po poskytnutí služby.
3. V prípade ak má klient záujem uhradiť cenu za služby na splátky, považuje sa prvá splátka za zálohu na cenu, pričom táto záloha nesmie byť nižšia ako 35% z ceny. Posledná splátka musí by uhradená najneskôr v termíne uvedenom v tomto bode.
4. Pod uhradením sa rozumie pripísanie platby na účet podnikateľa. V prípade platby zo zahraničia hradí klient všetky poplatky spojené s prevodom finančných prostriedkov.
5. V prípade ak v cene nie sú zahrnuté niektoré služby, ktoré sú súčasťou balíka služieb poskytovaného podnikateľom, vystaví podnikateľ faktúru klientovi za podnikateľom poskytované služby a zabezpečí pre klienta vystavenie faktúry od poskytovateľa služby. Podnikateľ vždy vystaví klientovi za akúkoľvek platbu účtovný a daňový doklad.
6. Klient môže platbu za objednávku uhradiť kombináciou peňazí a darčekových poukážok podnikateľa. Podnikateľ si vyhradzuje právo neuznať platnosť falošnej, nepravej, poškodenej alebo inak znehodnotenej darčekovej poukážky, ako aj poukážky u ktorej nie je možné bezpochyby zistiť a overiť jej platnosť. Vzor darčekovej poukážky uverejní podnikateľ na www.atna.sk.
7. V prípade ak klient uhradil zálohu, ale v lehote určenej týmito VOP neuhradil plnú výšku ceny je v omeškaní so zaplatením ceny. To isté platí, ak neuhradí cenu v plnej výške alebo vôbec neuhradí cenu do termínu uvedeného v týchto VOP a na výzvu podnikateľa potvrdí svoj záujem na poskytnutí plnenia, v takom prípade sa objednávka považuje za záväznú. Ak je klient v omeškaní so zaplatením ceny je povinný uhradiť podnikateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2,- € denne za každý aj začatý deň omeškania, úrok z omeškania vo výške 0,08%  denne z nezaplatenej ceny a škodu, ktorá jeho konaním podnikateľovi vznikla.
8. V prípade ak má podnikateľ vrátiť podľa týchto VOP finančné prostriedky klientovi, je povinný tak urobiť do štyroch pracovných dní, od kedy táto povinnosť vznikla, pričom pod vrátením sa rozumie podanie platobného príkazu do banky podnikateľa. Ak je podnikateľ v omeškaní s vrátením finančných prostriedkov klientovi je povinný uhradiť mu úrok z omeškania vo výške 0,08% denne z nevrátenej sumy.

III. Storno a storno poplatky
1. Klient má právo zrušiť objednávku pred jej záväznosťou, t.z. pred zaplatením ceny alebo zálohy, bez storno poplatkov.
2. Ak klient má záujem o zrušenie záväznej objednávky, je povinný uhradiť podnikateľovi zmluvnú pokutu – storno poplatok v nasledovnej výške:
a. ak dôjde k zrušeniu záväznej objednávky 14 až 9 dní pred dňom dodania služby – storno je 25% z ceny
b. ak dôjde k zrušeniu záväznej objednávky 8 až 5 dní pred dňom dodania služby – storno je 50% z ceny
c. ak dôjde k zrušeniu záväznej objednávky 5 až 2 dní pred dňom dodania služby – storno je 75% z ceny
d. ak dôjde k zrušeniu záväznej objednávky menej ako 2 dni pred dňom dodania služby alebo ak sa nedostaví v deň poskytnutia služby na určené miesto – storno je 100% z ceny
3. Klient je povinný zrušiť objednávku písomne, a to označením čísla objednávky a uvedením hesla „STORNO“.
4. Ak klient zo závažných osobných dôvodov, a to choroba klienta alebo blízkej osoby, úraz klienta alebo blízkej osoby, úmrtie v rodine klienta, v čase medzi 14 a 9-tym dňom pred dňom poskytnutia služby požiada o zmenu termínu z vyššie uvedených dôvodov, môže podnikateľ, ak mu to nespôsobí ťažkosti pri poskytnutí služby ostatným klientov, umožniť zmenu termínu poskytnutia služby klientovi. Túto skutočnosť klientovi potvrdí písomne.

Čl. 4 Produkt zážitok a darčeková poukážka

I. Osobitosti produktu „zážitok“
1. Klient berie na vedomie, že produkt zážitok je osobitá služba oproti bežným službám podnikateľa, ktorá spočíva v organizačno-technickom zabezpečení umožnenia prežitia, pre klienta nie bežnej životnej situácie. Podnikateľ nenesie zodpovednosť, za spôsob, akým klient túto situáciu emocionálne vyhodnotí a spracuje. Podnikateľ v produkte „zážitok“ neposkytuje a negarantuje pozitívny emocionálny výstup u klienta, ani zvládnutie potrebných zručností. Tieto skutočnosti nie sú dôvodom na reklamáciu produktu.

I.a Zodpovednosť za škodu a reklamácie
1. Klient berie na vedomie, že produkt zážitok sa poskytuje na zodpovednosť a riziko klienta, čo klient potvrdzuje podpísaním reverzu u poskytovateľa zážitku.
2. Klient berie na vedomie, že reklamovať zážitok je potrebné bezodkladne pri poskytnutí služby u osoby, ktorá službu poskytuje, inak reklamácie nebude uznaná a následne je potrebné oznámiť reklamáciu podnikateľovi.
3. Klient berie na vedomie, že každý „zážitok“ má osobitné nároky, ktoré sú kladené na účastníka zážitku, pričom ak sa preukáže nedodržanie týchto nárokov zo strany klienta a z tohto dôvodu vznikla škoda, je klient povinný túto škodu uhradiť.
I.b Storno poplatky a odstúpenie od zmluvy
1. V prípade ak klient zruší svoju účasť na zakúpenom zážitku do siedmich dní pred jeho konaním, predstavuje storno poplatok 0% a klient si môže vybrať iný pre neho vyhovujúci termín.
2. V prípade ak klient zruší svoju účasť na zakúpenom zážitku menej ako sedem dní pre jeho konaním, predstavuje storno poplatok 50% zo zaplatenej ceny a klient si môže vybrať iný pre neho vyhovujúci termín.
3. V prípade ak po viac ako siedmich dňoch od zakúpenia zážitku klient oznámi, že nemá záujem na poskytnutí zážitku a odstupuje od zmluvy, predstavuje spracovateľský poplatok 30% zaplatenej ceny a podnikateľ vráti klientovi rozdiel do 15 pracovných dní na účet, ktorý klient podnikateľovi oznámi, alebo osobne. V prípade odstúpenia od zmluvy do 7-mich dní od zakúpenia zážitku, vráti podnikateľ klientovi celú zaplatenú sumu do 15 pracovných dní na účet, ktorý klient podnikateľovi oznámi, alebo osobne.
4. Odstúpiť od zmluvy je oprávnená len tá osoba, ktorá poukážku zakúpila.
II. Osobitosti produktu  „darčeková poukážka“
1. Produkt darčeková poukážka (ďalej len poukážka) je možné využiť do šiestich mesiacov od jej zakúpenia. V prípade márneho uplynutia tejto lehoty poukážka prepadá bez náhrady.
2. V prípade ak sa oprávnený z poukážky nedostaví v dohodnutý termín na poskytnutie služby, alebo ak stornuje použitie služby menej ako päť dní pred termínom poskytnutia služby, poukážka prepadá bez náhrady.
3. V prípade ak oprávnený z poukážky stornuje použitie služby viac ako päť dní pred termínom poskytnutia služby, môže si vybrať iný, pre neho vhodný termín.
4. V prípade ak po viac ako siedmich dňoch od zakúpenia poukážky klient oznámi, že odstupuje od zmluvy, predstavuje spracovateľský poplatok 100% zaplatenej ceny. V prípade odstúpenia od zmluvy do 7-mich dní od zakúpenia poukážky, vráti podnikateľ klientovi celú zaplatenú sumu do 15 pracovných dní na účet, ktorý klient podnikateľovi oznámi, alebo osobne.
5. Odstúpiť od zmluvy je oprávnená len tá osoba, ktorá poukážku zakúpila.

Čl. 5 Reklamácia vád

I. Reklamácia a odstránenie vady
1. Podnikateľ sa zaväzuje vadu, za ktorú zodpovedá, bezplatne odstrániť okamžite, ak to nie je možné do troch dní. Najneskôr je podnikateľ povinný reklamáciu vybaviť do 30 dní od prijatia reklamácie.
2. Klient je povinný reklamovať vady „tréningov a školení, relaxačných pobytov, teambuildingových víkendov, spoločenských podujatí, poradenstva a tréningov na odbúravanie stresu a rozvoj osobnosti a zážitkových pobytov“ priamo pri poskytnutí služby alebo bezprostredne po nej, a to písomne s uvedením, v čom konkrétne vada spočíva. Klient je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri odstraňovaní vady.
3. Podnikateľ je povinný oboznámiť klienta s vybavením reklamácie do 30 dní od prijatia reklamácie a to písomne.
4. Podnikateľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnymi, nepravdivými, neúplnými a nepresnými údajmi a podkladmi poskytnutými klientom, ako aj v prípade zmeny zadania objednávky v rozpore s týmito VOP, ako aj v prípade ak sa zmenia po záväznom objednaní ale pred vykonaní objednávky právne predpisy.

II. Autorské právo a licencia
1. Klient berie na vedomie, že obsah jednotlivých objednávok môže byť autorským dielom (najmä prednáška, seminár, podklady k školeniam a pod.) podľa zákona 618/2003 Z.z. autorský zákon. Pre tento prípad udeľuje podnikateľ klientovi súhlas na použitie jednotlivých diel (ďalej len licencia), a to na používanie diel na účel, na ktorý sú podľa ich povahy určené. Licencia sa udeľuje pre územie Slovenskej republiky a cena za licenciu je zahrnutá v cene diela. Klient nie je oprávnený udeliť sublicenciu. Na akékoľvek postúpenie licencie je potrebný predchádzajúci písomný súhlas podnikateľa. Licencia sa udeľuje ako nevýhradná.
2. V prípade ak klient poruší podmienky licencie, je povinný zaplatiť podnikateľovi zmluvnú pokutu za každé takéto porušenie vo výške 300,- € za každé takéto porušenie.

Čl. 6 Záverečné ustanovenia
1. Tieto VOP sa vzťahujú na podnikanie v oblastiach, ktoré sú presne špecifikované v jej úvodných ustanoveniach. Podnikateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez súhlasu tretích osôb, pričom nové VOP sú platné a záväzné od momentu ich zverejnenia v prevádzkarni podnikateľa alebo na internetovej stránke podnikateľa.
2. Ustanovenia VOP, ktoré sú medzi klientom a podnikateľom dohodnuté v objednávke odlišne, sa na konkrétny obchod nepoužijú. V prípade ak si strany nedohodnú úpravu niektorých práv a povinností v objednávke alebo zmluve a tieto nie sú upravené ani v týchto VOP, platia ustanovenia obchodného zákonníka platného ku dňu uzatvorenia objednávky alebo zmluvy.
3. Podnikateľ a klient sú viazaní tou verziou VOP, ktorá je platná v čase uzatvorenia objednávky. Platí, že klient, ktorý si objednal služby podnikateľa sa s týmito VOP oboznámil pred uzatvorením objednávky a s týmito VOP súhlasí. Podnikateľ je povinný spolu s objednávkou odovzdať klientovi VOP. Pod odovzdaním sa rozumie aj možnosť stiahnutia VOP z www.atna.sk. Podnikateľ zverejní VOP na svojich internetových stránkach a sprístupní ich vo svojich priestoroch.
4. Všade kde sa v týchto VOP uvádza písomný kontakt, rozumie sa ním aj kontakt vykonaný elektronickými prostriedkami na e-mailové adresy uvedené klientom v objednávke a podnikateľom na www.atna.sk
5. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 11. 01. 2010.

V Bratislave, 11. 01. 2010